Anti Corruption Policy

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและป้องกันการฟอกเงิน ไว้เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ปรัชญา

“บริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทห้ามบุคลากรทุกคนของบริษัท ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก”

2. นโยบาย

2.1. จัดให้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การให้และรับของขวัญ การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล การช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเมือง การเลี้ยงรับรอง และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

2.2. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักการ กระบวนการ ตลอดจน แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้นโยบายเดียวกันตลอดจน การสื่อสารและจัดอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่คำนึงถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

4. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเหมาะสม