นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน

นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารพัฒนาและธำรงรักษาพนักงานเพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯผ่านการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของทางบริษัทฯ
 3. สนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ
 4. บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนมีสวัสดิการ เช่น ที่พักฟรี น้ำดื่มฟรี และมีค่าอาหาร รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
 5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
 6. ไม่ใช้แรงงานเด็ก
 7. ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน ไม่กดขี่แรงงาน ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

Employee Policies

The Company recognizes the employees as its valuable assets and key factor in driving its operations towards targeted success and that it attempts to manage, develop and retain its employees to create outputs for sustainable and progressive growth to the Company. Then, the Board of Directors stipulated the Company’s employee’s policy as follows:

 1. To enhance good quality of working life by providing good working environment, occupational hygiene and safety comparable to international standards.
 2. To continuously develop knowledge and capabilities of the employees in order that they shall be prompt to serve the Company’s growth.
 3. To promote the employees’ occupational growth with regards to their capabilities and potentials.
 4. To properly and fairly manage the remuneration system and welfares. Features such as free accommodation, free drinking water and food.
 5. To encourage employee’s participation in developing organization.
 6. Do not use child labor.
 7. There is no forced labor. Do not oppress labor