นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน

นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารพัฒนาและธำรงรักษาพนักงานเพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯผ่านการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของทางบริษัทฯ
  3. สนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ
  4. บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนมีสวัสดิการ เช่น ที่พักฟรี น้ำดื่มฟรี และมีค่าอาหาร รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
  5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
  6. ไม่ใช้แรงงานเด็ก
  7. ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน ไม่กดขี่แรงงาน ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง