นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดี.ซี.ซี.เอ็นเตอร์ไพรซ์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับจากสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯเข้าไปประกอบกิจการบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนคณะกรรมการบริษัทฯจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสำคัญในการสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะ “เพื่อนบ้านที่ดี”
  2. สนับสนุนการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
  4. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต
  5. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ในด้านการศึกษา
  6. คืนกำไรสู่สังคมโดยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนตามชนบท และ ร่วมทำบุญตามวัดต่างๆ
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม