แจกข้าวสารที่ ชมรมอ้อมน้อยรันนิ่ง วันที่ 9/12/2565