มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย

ขอขอบคุณ เรียน บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด ตามที่บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ที่ด้อยโอกาสให้หลายๆ ด้านให้มีความพร้อม มุ่งมั่นตั้งใจใฝ่รู้ พัฒนา ตนเองเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าสืบไป นั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ได้รับทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณ บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อยจะได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจาก บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด ตลอดไป